Biz hakda

JC hakda

JC bilen iş salyşanyňyzda, ýerli pikir edýän global kompaniýa bilen iş salyşýarsyňyz.Hytaýda öndürilen müşderi we tehniki goldaw toparlary tarapyndan doly goldanýan Hytaýda öndürilen we öndürilen önümlere garaşyp bilersiňiz.

company img

JC Pty Co., Ltd., JC-iň beýleki güýçli önümçilik bazalaryna girip bilýän zynjyr öndüriji, satuw we marketing kompaniýasydyr.Kompaniýa tupan suwlarynyň giň bukjasyny, zeýkeş ulgamlaryny, kabel çukurlaryny we kanalizasiýa ulgamlaryny hödürleýär;programmalar üçin gapaklara we beýleki önümlere giriş.Bu önümler içerki we daşarky ýaşaýyş, täjirçilik we önümçilik goşundylarynda oturdylýar.

“Juncheng” söwda kompaniýasy, daşary söwdada on ýyllyk tejribesi bolan innowasiýa kärhanasydyr.Ynam esaslanýar we hil biziň işimiziň şygary bolan durmuş ugrumyzdyr.Kompaniýa, size iň amatly önümi we iň oňat hyzmaty hödürleýän "Yhlasly, amaly, ösüş, innowasiýa" bilen laýyk gelýär.

21-nji asyrda maglumat jemgyýetine girdik.Kompýuteriň we internet tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen kompaniýalaryň iş tertibinde hil taýdan üýtgeşme boldy.Müşderilere berk güýç we döwrebap dolandyryş arkaly iň ýokary hilli önümleri we iň gowy hyzmaty bermegi wada berýäris, siziň bilen has gowy gelejek üçin işlemäge tüýs ýürekden umyt edýäris!

Müşderi hyzmaty we goldaw

Hytaý öndürijisi bilen iş salyşanyňyzda, gijä galman dünýä derejesindäki müşderi goldawyna garaşyp bilersiňiz.
Müşderi hyzmaty, JC Pty Co., Ltd.-iň işini alyp barşynyň aýrylmaz bölegidir.Biziň maksadymyz deňi-taýy bolmadyk tehniki goldawymyzy we innowasiýa medeniýetimizi doldurmak üçin “dogry ilkinji gezek” syýasaty bermekden ybarat.

Material we önümçilik tehnologiýasy

JC Pty Co., Ltd. üznüksiz ösüşe bagyşlanýar;JC önümleriniň Hytaýyň kadalaşdyryjy talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hil we synag.JC Pty Co., Ltd. hil üçin halkara derejesinde ykrar edilen ISO 9001 ulgamyny işleýär we guramanyň iň ýokary derejeli ülňülerine ýetmegi maksat edinýär.

company img4
company img3
company img5