Zeýkeş çukury üçin talaplar

Açyk meýdanda goýlan zeýkeş çukurynyň pyýada ýa-da ulagyň üstüne ýük göterip biljekdigini göz öňünde tutmak hökman däl.

Bearing requirements for drainage ditch

Loadük barada aýdylanda bolsa, ony iki bölege bölüp bileris: statiki ýük we dinamiki ýük.

● statiki ýük

Forceük güýji başga hereket etmezden zeýkeş çukur ulgamynda dikligine hereket edýär.Adatça örtük plastinkasynyň we çukuryň göwresiniň göterijilik ukybyny barlamak üçin ulanylýar.Amaly taýdan garymda diňe adamlar ýa-da beýleki önümler ýerleşdirilýär.

static load

● dinamiki ýük

Hereket edýän ulag çukuryň ýerini üýtgetmek üçin tork öndürip bilýän dinamiki ýük öndürýär.Çukur korpusynyň we örtük plastinkasynyň göterýän ýükleri, gurluşyk usuly we gulplama ulgamy dinamiki ýük göz öňünde tutulanda üns berilmeli faktorlardyr.

dynamic load

EN1433 standart göteriji

Loadük göteriji derejäniň bölünmegi, çyzykly zeýkeş ulgamy býudjet çykdajylaryny ýitirmezden uzak ömri gazanyp biler ýaly, taslamanyň hakyky ýagdaýyna görä degişli önümleri saýlamakda peýdalydyr.Häzirki wagtda içerki we daşary ýurt önümleriniň hemmesi Europeanewropa Bileleşiginiň EN1433 standartyna we açyk ulag meýdançasyna laýyklykda A15, B125, C250, D400, E600 we f900 alty sany ýük göteriji derejä bölünýär.

Pyýada meýdançasy, welosiped we pyýada köçe we bag ýaly ýeňil ulag sürýän ýerler.

A15(15KN)

A15 (15KN)

Haýal zolak, kiçi awtoulag duralgasy we ş.m. Jemgyýetçilik kanaly we awtoulag duralgasy ýaly zatlar

B125(125KN)

B125 (125KN)

Roadoluň gyrasy, egin meýdany, ulag kömekçi ýol, uly awtoulag duralgasy we stadion

C250(250KN)

C250 (250KN)

Drivingol sürmek zolagy, çalt sürmek zolagy we ş.m.

D400(400KN)

D400 (400KN)

Forkliftleriň, ýangyn söndüriji awtoulaglaryň we senagat meýdançalary we düşelýän howlular ýaly agyr ýük awtoulaglarynyň sürýän ýerleri.

E600(600KN)

E600 (600KN)

Aeroportlar, ýük portlary we harby ýerler ýaly agyr ulaglaryň syýahat edýän ýerleri.

F900(900KN)

F900 (900KN)


Iş wagty: 01-2021-nji dekabry