Lazer kesmegiň ösüşi

Lazer kesmek, lazeri gaýtadan işlemek pudagynda iň möhüm amaly tehnologiýa.Köp aýratynlyklary sebäpli awtoulag, rulon önümçiligi, awiasiýa, himiýa senagaty, ýeňil senagat, elektrik we elektronika, nebit we metallurgiýa we beýleki senagat bölümlerinde giňden ulanyldy.Soňky ýyllarda dünýäde ýyllyk ösüş depgini 20% ~ 30% bolup, lazer kesmek tehnologiýasy çalt ösdi.1985-nji ýyldan bäri Hytaý ýylda 25% -den gowrak ösüş gazandy.

Hytaýda lazer senagatynyň düýbüniň pesligi sebäpli, lazeri gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň ulanylmagy giňden ýaýranok we lazer gaýtadan işlemegiň umumy derejesi bilen ösen ýurtlaryň arasynda henizem uly boşluk bar.Lazer gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen bu päsgelçilikleriň we kemçilikleriň çözüljekdigine ynanýaryn.Lazer kesmek tehnologiýasy 21-nji asyrda metallary gaýtadan işlemegiň aýrylmaz we möhüm serişdesine öwrüler.Lazer kesmegiň giň ulanylyş bazary we häzirki zaman ylym we tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen, içerde we daşary ýurtlarda alymlar we tehnikler lazer kesmek tehnologiýasynyň üznüksiz täzelenmegine ýardam berýän lazer kesmek tehnologiýasyny yzygiderli öwrenýärler.

Lazer kesmek tehnologiýasynyň ösüş ugry aşakdaky ýaly:

:Kesilip bilinjek materialyň galyňlygy hasam gowulaşýar.Powerokary kuwwatly lazer, Q wyklýuçatelini ulanmak ýa-da impuls tolkunyny ýüklemek arkaly ýokary güýçli lazer öndürip biler.

)Eremegiň suwuklygyny gowulandyrmak üçin süýşüriji serişde goşmak;Kömekçi energiýany köpeltmek we energiýanyň arasyndaky baglanyşygy gowulandyrmak;Has ýokary siňdiriş tizligi bilen lazer kesilmegine geçmek.

(3) Lazer kesmek ýokary awtomatizasiýa we akyl ýetirişe tarap öser.Lazer kesmekde CAD / CAPP / CAMR we emeli intellekt ulanyp, ýokary awtomatlaşdyrylan köp funksiýaly lazer gaýtadan işlemek ulgamy döredildi.

.Maglumatlar bazasy ulgamyň özeni hökmünde, ähliumumy CAPP ösüş guralyna seredip, lazer kesmek prosesiniň dizaýnyna gatnaşýan ähli maglumatlary seljerýär we degişli maglumatlar binýadyny döredýär.

.

. lazer kesiş prosesini uzakdan dolandyryň.

(7) Üç ölçegli ýokary takyklykly uly göwrümli san dolandyryş lazer kesiji maşyn we onuň kesiş tehnologiýasy.Awtoulag we awiasiýa pudaklarynda üç ölçegli iş kesmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin üç ölçegli lazer kesiji maşyn ýokary netijelilige, ýokary takyklyga, köp funksiýaly we ýokary uýgunlaşmaga tarap ösýär we lazer kesýän robotyň ulanylyş diapazony bolar. has giň we has giňdir.Lazer kesmek FMC, pilotsyz we awtomatiki lazer kesiş bölümine tarap ösýär.

Çyzykly zeýkeşleriň funksional derňewi

Çyzykly zeýkeş, ýoluň gyrasynda ýerleşýän çyzykly we zolakly zeýkeş ulgamy.Çyzykly zeýkeş ulgamy adaty nokat drena system ulgamyndan tapawutlanýar.Ol U şekilli tankdan ybarat bolup, onda zeýkeş kanaly bar we zeýkeş kanaly gorizontal ugur boýunça U şekilli tankdan geçýär.

“Nokat zeýkeşleri” ýoluň üstünde durgun suw öndürmek aňsat, bu bolsa zeýkeşiň we maddy galyndylaryň döremegine sebäp bolýar.

Şeýle mesele üçin çyzykly zeýkeşler bar bolan meseläni netijeli çözüp biler.Özboluşly gurluşy nokadyň zeýkeşinden artykmaçlyklaryny kesgitleýär.

) ýoluň üstündäki ýagyş suwlary.

(2) Landerleri az basyp almak we gazuw-agtaryş çuňlugy bilen dürli turbageçirijileriň haç gurluşygynda beýikligiň çaknyşmak ähtimallygyny peseldýär we gurluşyk çykdajylaryny azaldýar.Atşol bir wagtyň özünde, ýol dizaýnynda dik we keseligine eňňit sazlamasyny aňsatlaşdyrýar.

(3) rainagyş suwlarynyň zeýkeş kuwwaty şol bir syzýan meýdanda 200% - 300% ýokarlanýar.

(4) Soňra abatlamak we bejermek üçin amatly.Çyzykly zeýkeş U görnüşli çukuryň çuňňur gömülen çuňlugy sebäpli arassalaýyş işleri amatly we soňraky abatlaýyş işleriniň iş güýji ep-esli azalýar.

Aboveokardaky seljermäniň esasynda çyzykly zeýkeşleriň diňe bir adaty nokat drena method usuly bilen ýüze çykýan erbet meseleleri çözmän, eýsem ýagyş suwlarynyň birleşýän ýerini ýerden U görnüşindäki tanky üýtgedýändigini hem görmek bolýar. , ulanylyş derejesini ýokarlandyrmak we çykdajyda aýdyň çykdajyly artykmaçlyklary görkezmek.Şäher häkimliginiň ýol zeýkeşleri, saýt, ulag we ş.m. köp faktorlara täsir edýär.Çäkli ýer bilen has netijeli zeýkeş ulgamyny nädip dizaýn etmeli


Iş wagty: Noýabr-08-2021