Senagatda öňdebaryjy gurluşyk liniýasyny goramak

Binany dürli görnüşli amaly ýerine ýetirmek üçin iň häzirki zaman önümçilik zeýkeş çözgütleriniň iň häzirki zaman toplumy bolan JC BuildLine bilen tupan suwlaryndan suwdan goraň.
JC BuildLine dürli kepillendirilen süýşmäge çydamly wariantlar bilen üpjün edilýär we binalary tupan suwlarynyň zaýalanmagyndan goramaga kömek edýär.Bu aralyk, gidrawliki dizaýn hyzmaty bilen doly goldanýar we Watermark tarapyndan tassyklanýar.

Nazaryýet

Zeýkeş ulgamynyň talaplary belli bir gurluşyk programmalarynda tapawutlanýar.Binanyň dizaýnyna wizual we funksional täsirini bahalandyrmak üçin her bir zeýkeş elementini üns bilen gözden geçirmeli.

Taslama üçin iň oňat zeýkeş ulgamyny saýlamagyň üç esasy elementi bar: estetika, ululyk we gidrawlika.

Zeýkeş ulgamyny saýlanyňyzda estetiki maksatlary üns bilen gözden geçirmek we ulgamyň yzygiderliligini üpjün etmek möhümdir.Iň oňat zeýkeş ulgamy giňişligiň umumy estetikasyny ösdürer we ondan daşlaşmaz.

Kanalyň we gözenegiň gidrawliki kuwwatyna baha bermek, binanyň ýagyş suwlarynyň binanyň içine girmeginiň öňüni alýan degişli päsgelçilik goragynyň bolmagy üçin zerurdyr.Tutulýan gidrawlika saýta mahsusdyr we şonuň üçin zeýkeş ulgamlarynyň dogry saýlanmagyny we ululygyny üpjün etmek üçin anyk hasaplamalary talap edýär.Şeýle hem, belli bir sahypa we ulanyjy talaplaryna üns bermek möhümdir.Her bir programma üçin ulag akymyny (ýalaňaç aýaklar, topuklar, ulaglar we ş.m.), daşky gurşawy (ummanyň / basseýniň ýakynlygy, elementlere gaçybatalga ýa-da täsir etmek) we kanunçylyk talaplaryny (süýşmäge garşylyk, ýük derejeleri we ş.m.) göz öňünde tutuň.


Iş wagty: Noýabr-08-2021