2-in-1 tekiz we kafel goýmak üçin gapak

Gysga düşündiriş:

• 2-in-1: Goýulýan panjara öwrülip, ​​dizaýner görnüşi üçin daş-töweregi kafel bilen birmeňzeş ýa-da ajaýyp çotga poslamaýan pellehana bilen ulanylşy ýaly ulanylyp bilner.
• qualityokary hilli drena base bazasy we 2 ”drena ada adapteri, gurnamaňyza baha we amatlylyk goşýar.
• Doly kebşirlenen, gaty çydamly we poslamaz ýa-da poslamaz gaty AISI 304 agyr ölçegli poslamaýan polatdan gurlan.
• Gurmak boýunça görkezmeler bar.Çyzykly zeýkeşleri gurnamak, adaty zeýkeşlerden has aňsat bolup biler, sebäbi sazlanyp bilinýän aýaklar tekizlemegi aňsatlaşdyrýar we diňe pol plitalarynda göni kesilmegi talap edýär.
• Her IEST GOWY zeýkeşde CUPC şahadatnamasy bar.2 dýuýmlyk PVC, ABS we guýma demir drena armaturalarynyň hemmesi diýen ýaly gabat gelýär.Poslamaýan polatdan ýasalan saç süzgüç we göteriji açar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

One shower drain panel with two use effects

Iki ulanyş effekti bolan bir duş drena panel paneli

S: Bu bir panel ýa-da iki panel bilen gelýärmi?

J: Duş akymy diňe bir panel bilen gelýär.Itöne onuň iki ulanylyş täsiri bar, poslamaýan polat tarapyny görkezilişi ýaly ýa-da goşmaça plitka bilen ulanyp bilersiňiz.

Poslama we posdan goramak üçin köpük ulanyň

Duş drenajyny gurmazdan ozal, duş kanalyna köpük goýmagyňyzy haýyş edýäris.Käbir ownuk metallaryň poslamagyň we poslamagyň öňüni almak üçin gurnama wagtynda polyň zeýkeş bedenine girmeginiň öňüni alyp biler.

Use a foam to protect corrosion and rust
How to use the tile insert panel

Kafel goýmak panelini nädip ulanmaly?

Kafel goýmak panelini ulanmagy makul bilýän bolsaňyz, poslamaýan polat paneli görkezilişi ýaly öwüriň we soňra bu ädim üçin ýeterlik kafel taýýarlamagy ýatdan çykarmaň, panele salyň.Paneldäki plitkany düzeltmek üçin sement ýelimini ulanmagy ýatdan çykarmaň.

Paneliň üstündäki gorag filmini ýyrtyň

S: Näme üçin alan harytlarym ak?

J: Paneli dyrnaklardan ýa-da barmak yzlaryndan goramak üçin poluň zeýkeş paneliniň üstünde ak goragly film bar.Gorag filmi gurlandan soň ýyrtylmalydyr.

Tear off the protective film on the panel surface

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň