Poslamaýan Polatdan ýasalan Simli Grate Çyzykly Duş Drena Duş Çukury Drena Floor Drena

Gysga düşündiriş:

• Çarçuwaly simli çyzykly çyzykly duş drena Duş çukurlary, zeýkeşler.

• MATERIAL: 304 poslamaýan polatdan, çotga poslamaýan polatdan ýasalan, poslama we pos çydamly.

• KANAL DIZAYNY: V çuň eňňit dizaýny, suwa düşülýän zeýkeşleriň hyýalyny döredýär.Showeruwunýan wagtyňyz suwuň akmagyny çaltlaşdyrýar. Çukuryň zeýkeş örtügini gözenek dizaýny bilen, suw akymyny güýçlendirýär, hammamyň üstündäki suwy köpeldýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

• ASeňil gurnama: Aýyrylýan panjara arassalamak we hyzmat etmek üçin aňsatlyk bilen göterilýär.

• 304 poslamaýan polatdan, aýna polat poslamaýan polatdan ýasalan, poslama garşy we poslama garşy.Çyzykly zeýkeş duşy örtügi, suw akymyny we ýönekeý görnüşini ýokarlandyrmak üçin takdyr şekilli çyzyk dizaýnyny kabul edýär.Iň oňat göterijilik ukybyna eýe we 45 kg-dan gowrak suw akymyna çydap bilýär.

Stainless Steel Wedge Wire Grate Linear Shower Drain Shower Trench Drain Floor Drain-4

Simli panjara

• Has ululygy we gözenegiň dizaýny

“JC Drain” -iň 6 dürli uzynlygy bar (24 ”, 26”, 30 ”, 36”, 40 ”, 48”, 60 ”), dürli panjara poslamaýan polatdan ýa-da poslanmadyk poslamaýan polatdan saýlanyşyňyzdan düzülen dürli gyradaky duş kanallary. duşuňyz we hammamyňyz üçin özboluşly görnüş döretmek üçin dizaýnlar we dürli esbaplar.

• Çuň eňňit dizaýny

V Güýçlendirilen çuň eňňit dizaýny, zeýkeş kanalyna az suw goýup, zeýkeş kanalynyň adaty çyzykly zeýkeşlerden has çuňňur iteklenmegi.

• Qualityokary hil

Butiki poluň zeýkeşleri ýokary hilli poslamaýan polatdan takyk guýmagy kabul edýär.

Ajaýyp dizaýn

Saç süzüji: Turbalaryň ýapylmagynyň öňüni alyp, saç we beýleki galyndylary ýygnaň.

Kauçuk jübüt: Esasy flanes bilen galyndy turbasynyň arasyndaky bogunda suwuň syzmagynyň öňüni alyň.

JC çyzykly zeýkeşiň iki tarapynda sazlanyp bilinýän aýaklar bilen enjamlaşdyrylan, çyzykly zeýkeşleri aňsatlyk bilen ýere tekizläp bolýar.Çyzykly drena ofyň beýikligini sazlaýan we çyzykly drenajyň flanes bilen üpjün edilmegine, syzdyryjy we 2 "PVC, ABS we Cast Iron Drain Base FlangesA bilen aýrylýan panjara bilen örtülen adapter, aýrylmagy üçin arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.

Stainless Steel Wedge Wire Grate Linear Shower Drain Shower Trench Drain Floor Drain-3
Stainless Steel Wedge Wire Grate Linear Shower Drain Shower Trench Drain Floor Drain-2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň