304 poslamaýan polatdan diwara gurlan hammam polotensasyny ýazyň

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary: - Material: 304 poslamaýan polatdan görnüşi - Tamamlamak: Mat gara - gurnama usuly: Diwara gurlan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

• ALhli METAL - Premium SUS304 poslamaýan polatdan ýasalan, beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, poslama garşy, poslama garşy we poslama garşy has gowy ýerine ýetirýär.

• IAR GOWY SÖORGI - polotensalar bilen 24 inç uzynlykdaky hammam tekjesi, polotensalaryňyz, eşikleriňiz we ş.m.

• STYLISH & HOWPSUZ - hammam polotensaly polkada ýönekeý we döwrebap dizaýn bar, islendik hammam üçin amatly.Hiç hili ýiti gyralar ýa-da burçlar ony hemmeler üçin ygtybarly etmeýär.

• “PREMIER FINISHING PROSESS” - näzik mat gara reňk ony çygly gurşawda poslama we posdan goraýar we berkligini ýokarlandyrýar.

• AASY GURNAMAK - Gerekli ähli gurnama esbaplary bilen geliň, nurbatlar gurlandan soň görünmeýär - owadan we owadan görnüş.

Bathroom Towel Rack-1
Bathroom Towel Rack-2

Ölçegler

Polotensel: 22 dýuým (L) x 8,6 dýuým (W) x 3,3 dýuým (D)

Gurmak aňsat

Çukury ölçäň we deşikleri burawlaň

• Giňeldiş nurbatlaryny deşiklere salmak üçin çekiç ulanyň

• Aşaky bölegini nurbat deşigi bilen deňleşdiriň we nurbatlary berkidiň

• Esasy bölegini aşaky bölegi bilen deňleşdiriň

• Içki altyburçly nurbady altyburçly wyşka bilen çekdiriň

Bathroom Towel Rack-4
Bathroom Towel Rack-5

Hytaý öndürijisi bilen iş salyşanyňyzda, gijä galman dünýä derejesindäki müşderi goldawyna garaşyp bilersiňiz.
Müşderi hyzmaty, JC Pty Ltd-iň işini alyp barşynyň aýrylmaz bölegidir.Biziň maksadymyz deňi-taýy bolmadyk tehniki goldawymyzy we innowasiýa medeniýetimizi doldurmak üçin “dogry ilkinji gezek” syýasaty bermekden ybarat.

JC Pty Ltd üznüksiz ösüşe bagyşlanýar;JC önümleriniň Hytaýyň kadalaşdyryjy talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hil we synag.JC Pty Ltd, ISO 9001 ulgamyny işleýär, hil taýdan halkara derejesinde ykrar edilen we guramanyň hemme ýerinde iň ýokary derejä ýetmegi maksat edinýär.

Önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat ýa-da başga bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň